Подбор на филтрите

  Връзка между мерните единици за твърдост на вода

Единица

Означение

  °dH

  °e

   °f

  ppm CaCO3  

  meq/L  

  mmol/l   

Немски градуси

1 °dH =

    1

1,253 

 1,78  

      17,8

  0,357

  0,1783

Английски градуси

1 °e =

 0,798  

   1

 1,43

      14,3

  0,285

   0,142

Френски градуси

1 °f =

  0,56

0,702

   1

       10

    0,2

    0,1

ppm CaCO3

1 ppm =

 0,056

 0,07

  0,1

        1

  0,02

   0,01

meq/L

1 mval/l =

   2,8

 3,51

   5

       50

    1

    0,5

mmol/l

1 mmol/l =

   5,6

 7,02

  10

      100

    2  

     1

Подбор на филтрите за малки жилищни райони, сградата, вилата, офиса и бита

За да направите правилен подбор на филтрите за пречистване на водата е необходимо да знаете  какви видове замърсявания се налага да  отстраните. Голяма част от тях лесно се определят визуално и не се налага да имате специални познания в областта на химията.

Първият вид замърсяване, който е и най-разпространен - това е наличието във водата на голямо количество разтворено желязо. В този случай водата отначало е прозрачна, но когато престои  или се загрее става мътна, има характерен привкус и образува ръждиви петна по съдовете и сантехниката. За решаването на този проблем се използват филтри за пречистване на водата от желязо - обезжелезители.
Понякога във водата присъстват неразтворими механични частици: пясък, кал, ръжда и други механични примеси. За отстраняването на тези неразтворими примеси се използват механични филтри. Този тип филтри се използват и за отстраняване от водата на неразтворимото желязо – ръжда. Механичните филтри с мрежа от неръждаема стомана се използват за пречистване на водата само от пясък.

Вторият вид по разпространение замърсяване e повишената твърдост на водата. Tя се предизвиква от високата концентрация на разтворените в нея соли на калций и магнезий. Именно те са причината за появяването на така известните отлагания – котлен камък. Филтрите – омекотители могат да Ви помогнат да отстраните от водата това повишено съдържание на твърдите соли.
Неприятната миризма и лош вкус на водата, повишената  цветност са свързани с високото съдържание на органични вещества, остатъчен хлор или сероводород. За отстраняване на лошия вкус и миризма от водата се използват филтри с активен въглен.

Най-трудно определяемото замърсяване на водата са йоните на тежките метали. Присъствието им във водата може да бъде установено само чрез лабораторно изследване. За отстраняването им от водата се използват филтри - омекотители и системи за пречистване, работещи на принципа на обратна осмоза.

И накрая за бактериологичното замърсяване. С него може да се справите с помощта на ултравиолетови стерилизатори, система за озониране или дозиращо хлориране.

Подбор на филтрите за къщата или вилата

Ако Вас Ви притеснява качеството на водата във вашата къща или вила, например водата има неприятна миризма и вкус, жълтее на въздуха, образуват се накипи на нагревните повърхности и батериите на душа, имате неприятно усещане за сухост и обтягане на кожата след къпане, то несъмнено трябва да се пречиства Вашата вода. Освен това, във водата съществува цял ред примеси, които не можем да усетим на вкус или да определим визуално, но които не са по-малко вредни. Например, повишеното съдържание на нитрати, флуориди, стронций, тежки метали и др. Такава вода трябва да се пречиства!

За това е необходимо:

  • - да се направи пълен химичен анализ на водата.
  • - да се направи микробиологичен анализ при използване на вода от кладенци и сондажи.
  • - да се определи дебита на използваната вода
  • - Максимално-часов дебит в м3/час, които е необходим за определяне възможностите на съоръженията, изхождайки от нужното моментално количество вода (количество вода за кратък период). Средно-дневен дебит в м3/ден.

За определяне на дебита на максимално-часовият разход е необходимо да се изхожда от количеството водозаборни точки, числото на живеещите с отчитането на възможни гости и коефициент на едновременност на използване на водозаборните точки. При разчета можете да се ръководите от нашите опитни данни от таблицата:

№  

             Название на водозаборнта точка               

Дебит на водата
       м3/час.

1.

Чешма (кухня, баня и др.)

     0,3 – 0,4

2.

Вана, джакузи (запълване)

     0,9 – 1,2

3.

Душ кабина

     0,6 – 0,8

4.

Тоалетна чиния, биде

     0,5 – 0,6

5.

Перална машина, съдомиялна

     0,5 – 0,6

 Нашите специалисти ще изготвят оферта за необходимото Ви оборудване

Подбор на филтрите за апартамента, офиса, кафето, ресторанта

Не е тайна че подаваната от ВиК вода не винаги е достатъчно пречистена. Във водата има наличие на механични замърсители (пясък, ръжда), много често има голямо количество хлор, който се използва от ВиК за антибактериална обработка на водата, а той, в по-големи количества е канцерогенен. В много региони на страната във водата се съдържат големи количества желязо, манган и други тежки метали.

Почти навсякъде във водата има наличие на калций и магнезий, които обуславят твърдостта на водата. Твърдата вода образува накипи върху нагревните повърхности на битовите електроуреди и ги извежда от строя (бойлери, перални, съдомиялна това е необходимо да се пречиства водата.

Нашите специалисти ще Ви посъветват какво оборудване Ви е необходимо, изхождайки от разполагаемото от Вас място за монтаж на оборудването, химическият състав на водата, който трябва да ни изпратите или попълнен въпросен лист, както и максимално-часовият разход в м3/час и средно-дневният разход в м3/ден.

Като минимум е необходимо монтирането на филтър за механично пречистване. Виж раздел “Линейни филтри” и раздел “Картриджи”.

В случай на необходимост може да се монтира система за омекотяване, обезжелезяване и др. Виж раздел “филтри за бита, офиса, вилата, сградата.”

Качеството на водата за пиене и готвене за бита, офиса, кафето, ресторанта, къщата и вилата може да се обезпечи с монтажа на някоя от предлаганите системи (FP2, FP3, UF системи, обратни осмози и др.) за монтаж под мивката с изнасянето на кранче (включено в комплекта) върху плота на мивката. Приготвените с пречистена вода кафе, чай, и готвено са много по-вкусни и полезни за организма.

Препоръчваме, по възможност, монтирането на битова система за обратна осмоза, която премахва 95 – 98% от разтворените йони във водата, включително тежките метали, нитрати, вируси и бактерии. Водата е с превъзходен вкус и качество.

Битовата обратна осмоза произвежда 150 – 200л. на ден деминерализирана, антибактериално пречистена вода. По този начин отпада необходимостта от закупуване на бутилирана вода, която е значително по-скъпа и не винаги с гарантирано качество. 

За битови нужди, офиса, кафето и ресторанта освен битовата обратна осмоза можете да използвате и високопродуктивната обратна осмоза на GE “Merlin” с производителност до 1500 - 2000 литра на ден.

За офиса може да използвате и диспенсери, който включват в себе си система за обратна осмоза  - битова и системи за загряване (до 95ºС) на водата и системи за охлаждане (5 - 10ºС).

Диспенсерите са включени към водопроводната мрежа и пречистват водата, нагряват я или я охлаждат. Себестойността на водата е много ниска, като при това не сте зависими от доставчиците на вода (при системите за зареждане на с 19 литрови бутилки).

За кафето и ресторанта използването на води след обратна осмоза гарантират предпазването от накипи на нагревните повърхности на кафемашините, приготвянето на по-вкусни чай,  кафе, сокове и коктейли, по-вкусно готвено, а при използването на обратно-осмотична вода в ледогенераторите ледените кубчета стават прозрачни, а не мътни, както е с използването на необработена вода.

Пречистване на водата за малки жилищни райони, многоквартирни и офис сгради

Нашия многогодишен опит ни показва че не съществуват универсални схеми за пречистване на вода, удовлетворяващи изискванията на всеки обект от комунално-битовото стопанство. На практика няма обекти с еднакви показатели за качество на входящата вода, еднакви дебити и еднакви изисквания за качеството на преработената вода.

Най-често водата е нужно да се обеззарази (UV стерилизация, ултрафилтрация и др.), да се премахне механичното замърсяване (ръжда, пясък и др.), да се избистри, да се омекоти, а поредно да се дехлорира и обезжелези (обезмангани). За тази цел фирма Никол-Н ООД, съвместно с Инвеститора осъществяват:

- съвместно с инвеститора разработват техническо задание за промишлена система за пречистване на вода.

- разработва технически решения, адаптирани към условията на Инвеститора.

- превъплъщава тези решения в технологическа схема, съдържаща:

системи за антибактериална обработка и различно спомагателно оборудване(в това число и дозиращо).

системи за филтрация, обезжелезяване, омекотяване с управляващи клапани.

Осъществява с доставка, монтаж, пуск и наладка на оборудване на водещи чуждестранни компании (GE Osmonics, Clack, Purolite, DOW и др.) Оборудването можете да видите е в раздел “Промишлени установки”.

За да бъде дадено възможно най-коректното решение е необходимо да се направи пълен химичен анализ и микробиологичен анализ на водата, да се определят максимално-часовият дебит в м3/час и средно-дневният дебит в м3/ден, както да се попълни и въпросният лист.