НАРЕДБА № 9

НАРЕДБА № 9
 от 16.03.2001 г.

за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели


Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.
Раздел I

Общи положения

Чл. 1.  (1) С тази наредба се определят изискванията към качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

            (2) Наредбата има за цел да защити здравето на хората от неблагоприятните ефекти на замърсяването на питейната вода, като регламентира изисквания към качеството и безопасността й.
Чл. 2.  (1) Тази наредба не се прилага за:
            1.  натурални минерални води, определени като такива от компетентните държавни органи, съгласно действащите нормативни актове;
            2.  водите, използвани за лечебни цели;
            3.  вода, чието качество не влияе нито пряко, нито косвено върху здравето на потребителите и която е предназначена само за технически цели в обществени и производствени обекти и няма техническа възможност за връзка с разпределителната система на питейната вода;
            4.  водата от индивидуални и обществени местни водоизточници, освен ако тя не се използва за търговска или социална дейност, с цел питейна употреба.
            (2) Органите на Държавен санитарен контрол (ДСК) информират заинтересуваното население във всички случаи по ал. 1, т. 4, като дават необходимите препоръки за недопускане на риск за здравето при ползване на водата, както и при наличие на конкретна опасност за човешкото здраве.


Раздел II

Общи задължения


Чл. 3.  (1) Водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода.
            (2) По смисъла на наредбата питейната вода е безопасна и чиста, когато:
            1.  не съдържа микроорганизми, паразити, химически, радиоактивни и други вещества в брой или концентрация, които представляват потенциална опасност за здравето на човека;
            2.  отговаря на минимума изисквания по отношение на микробиологичните и химичните показатели, определени в приложение № 1, таблици А и Б;  и
            3.  са изпълнени изискванията на чл. 5 - 10 и чл. 12.
            (3) Водоснабдителните организации предприемат всички необходими действия, за да не се допусне вторично влошаване на качеството на питейната вода при ремонт на водоснабдителни системи, режимно водоснабдяване и при пускане в експлоатация на нови водоизточници.
            (4) С цел предпазване на водата за питейно-битови цели от замърсяване около питейните водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване задължително се създават санитарно-охранителни зони съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).
Чл. 4.  Изпълнението на изискванията на тази наредба не трябва да допуска пряко или косвено влошаване на съществуващото качество на питейната вода по показатели, които имат отношение към здравето, както и на природните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.


Раздел III

Изисквания към качеството на питейната вода

Чл. 5.  (1) Питейната вода трябва да отговаря на стойностите на показателите, определени в приложение № 1, таблици А, Б, В и Г.

   (2) Стойностите на показателите от приложение № 1, таблици В и Г, служат за целите на постоянния и периодичен мониторинг и за оценка на ефективността на предвидените по чл. 10 действия.

Чл. 6.  (1) Стойностите на показателите по приложение № 1 трябва да бъдат спазени на следните места:
            1.  за вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа - на мястото на изтичането й от крана при консуматора;
            2.  за вода, доставяна в цистерна - на мястото на изтичането й от цистерната;
            3.  за вода, предназначена за продажба в бутилки, кутии или други опаковки - на мястото на бутилиране или наливане на водата в кутии или други опаковки;
            4.  за вода в предприятия на хранително-вкусовата промишленост - на местата, където тя се използва в производствения цикъл.
            (2) Задълженията на водоснабдителните организации по предходната алинея, чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 2 се считат за изпълнени, когато се докаже, че в резултат на състоянието на вътрешната разпределителна система или на поддръжката й е налице несъответствие между качеството на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, и показателите по приложение № 1.
            (3) Собствениците и/или ползвателите на обекти с обществени функции, като детски и учебни заведения, лечебни заведения, заведения за обществено хранене и др.,  при които несъответствията с изискванията за качеството на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, се дължат на вътрешната разпределителна система, са длъжни да предприемат необходимите мерки за привеждане качеството на питейната вода в съответствие с показателите по приложение № 1.
            (4) В случаите, когато поради състоянието и поддръжката на вътрешната разпределителна система качеството на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, не съответства на показателите по приложение № 1:
            1.  собствениците на имоти предприемат действия за отстраняване на несъответствията, като водоснабдителните организации са длъжни да ги информират за възможните за прилагане мерки, и/или;
            2.  водоснабдителните организации въвеждат подходящ метод за обработка на водата преди разпределението й в мрежата с оглед понижаване или отстраняване на риска от възникване на отклонения при потребителите, и/или;
            3.  водоснабдителните организации информират засегнатите потребители за всички други възможности, чрез които може да се постигне корекция на отклоненията при консуматора.


Раздел IV

Мониторинг


Чл. 7.  (1) Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването на постоянен и периодичен мониторинг по показателите по приложение № 1 с цел да се осигури постоянна и системна информация за качеството на подаваната към консуматорите питейна вода и проследи ефективността на провежданата обработка и дезинфекция.  Лабораторните изпитвания за целите на мониторинга се извършват в собствени или се възлагат на акредитирани лаборатории.
            (2) Постоянният мониторинг обхваща минимума показатели по приложение № 2, таблица А, и се допълва при необходимост с актуални за региона показатели със съвместно решение на местните компетентни органи.
            (3) Периодичният мониторинг включва всички показатели по приложение № 1, таблици А, Б, В и Г.
            (4) В случаите, когато дезинфекцията е етап на подготовката или разпределението на питейната вода, системно се извършва проверка на ефективността по остатъчния дезинфектант и микробиологичните показатели, съгласно приложение № 2, таблица А. Прилаганата схема за обработка на питейната вода трябва да свежда до минимум възможността от замърсяването й с вторични продукти на дезинфекцията.
            (5) Минималната честота за вземане на проби и изпитване се определя съгласно приложение № 2, таблици Б.1  и Б.2,  с изключение на радиологичните показатели.
Чл. 8.  Органите на ДСК проверяват чрез постоянен и периодичен мониторинг съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода по показателите за качество, определени в приложение № 1, и честота, определена съгласно разработените програми за мониторинг по реда на чл. 9, ал. 1, но в размер не по-малък от 50 % от посочените изисквания в приложение № 2, таблици Б.1  и Б.2.
Чл. 9.  (1) В изпълнение на задълженията по чл. 7 и 8 местните компетентни органи съвместно разработват програми за мониторинг на питейните води, които по обхват и честота отговарят на минимума изисквания по приложение № 2 и са съобразени със специфичните регионални условия.
            (2) В случаите, когато от мониторинга на най-малко две последователни години се докаже, че по отделни показатели качеството на водата е постоянно и стойностите на показателите са под определените в приложение № 1 изисквания и ако не съществуват условия за влошаване на качеството на водата, местните компетентни органи могат да намалят броя на пробите за съответния показател от приложение № 2, таблица Б.1,  но с не повече от 50 %.
            (3) По съвместна преценка на местните компетентни органи, основана на убедителни данни от предходни изследвания, че няма вероятност даден показател да присъства в концентрация, превишаваща изискванията за качество, за определен период от време той може да бъде изключен от периодичния мониторинг.
            (4) Определеният брой проби трябва да се вземат, равномерно разпределени по време и място.
            (5) Пунктовете за вземане на проби се определят съвместно от местните компетентни органи на местата съгласно чл. 6, ал. 1.  Когато водата се доставя чрез водоснабдителната мрежа, пунктовете не могат да бъдат по-малко от два за населено място.  Проби по отделни показатели за целите на мониторинга на вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа за всяка обособена зона на водоснабдяване, могат да се вземат и от водоизточника, резервоарите или от пречиствателната станция, ако е доказано, че стойността на изследвания показател няма да се повлияе от мястото на вземане на пробата.
            (6) Методите за изпитване трябва да отговарят на изискванията, предвидени в приложение № 3, като:
            1.  за изпитване на микробиологичните показатели от приложение № 1, таблици А и В, се прилагат методите, посочени в приложение № 3, таблица А;
            2.  за изпитване на физико-химичните показатели от приложение № 1, таблици Б и В, се прилагат методи, които съответстват на изискванията, посочени в приложение № 3, таблица Б;
            3.  показателите цвят, мирис, вкус, мътност, общ органичен въглерод, остатъчен свободен хлор, обща твърдост, калций, магнезий, фосфати, цинк, тритий, радий 226, естествен уран и обща бета-активност се определят по методи, посочени в приложение № 3, таблица В.
            (7) В случай на съмнение за присъствие в питейната вода на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми, за които по приложение № 1 не са определени изисквания, органите на ДСК извършват съответни проучвания и анализи и при необходимост изискват от водоснабдителните организации провеждането на допълнителен мониторинг.


Раздел V


Отстраняване на несъответствията и ограничаване ползването на питейна вода


Чл. 10.  (1) Във всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с определените по приложение № 1 изисквания водоснабдителните организации незабавно провеждат или възлагат проучване с цел установяване на причината, като своевременно информират органите на ДСК.
            (2) Когато независимо от мерките, предприети в изпълнение на общите задължения по чл. 3 и 4, качеството на питейната вода не отговаря на показателите по приложение № 1, съответната водоснабдителна организация в зависимост от степента на отклонение и потенциалната опасност за здравето предприема в най-кратки срокове действия за отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди.  Тези задължения не се отнасят за случаите по чл. 6, ал. 2.
            (3) В случай, че питейната вода представлява потенциална опасност за здравето, поради несъответствие с изискванията за качество или друга причина, органите на ДСК забраняват или ограничават употребата й. При необходимост могат да се предприемат и други действия за опазване на здравето.
            (4) Въз основа на оценката на здравния риск, който произтича от забраната или ограничаване ползването на питейна вода, местните компетентни органи преценяват какви конкретни действия трябва да се реализират за опазване здравето на населението.
            (5) В случай на несъответствие с изискванията от приложение № 1, таблица В, органите на ДСК преценяват дали съществува здравен риск и изискват от водоснабдителните организации предприемане на действия за възстановяване качеството на питейната вода с оглед защита здравето на потребителите.
            (6) Във всички случаи, когато несъответствията представляват опасност за здравето, водоснабдителните организации и органите на ДСК информират потребителите за предприетите действия.

Раздел VI

Ред за разрешаване на отклонения от изискванията за качество на питейната вода


Чл. 11.  (1) (В сила от 1.01.2010 г.) В случаите, когато не съществува алтернативна възможност за водоснабдяване, директорът на регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ) разрешава отклонение от изискванията по приложение № 1, таблица Б, до максимална стойност съгласно изготвени от Министерството на здравеопазването указания, без да се допуска опасност за здравето на потребителите.  Отклонението се разрешава за възможно най-кратък период от време не по-дълъг от 3 години.  В края на периода се извършва преглед за преценка ефективността на предприетите действия за отстраняване на отклоненията.
            (2) (В сила от 1.01.2010 г.) Повторно удължаване на срока за период не по-дълъг от 3 години се разрешава от Главния държавен санитарен инспектор въз основа на информацията от извършения преглед на действията по ал. 1 и обосновка от регионалните органи на ДСК.
            (3) (В сила от 1.01.2010 г.) При изключителни обстоятелства Главният държавен санитарен инспектор може да разреши ползването за трети път на вода с отклонение за срок не по-дълъг от 3 години.
            (4) Разрешенията по ал. 1, 2 и 3 се издават въз основа на постъпило заявление от съответната водоснабдителна организация.  Заявлението трябва да съдържа необходимата информация по ал. 5, т. 1, 2, 4, 5 и 6.
            (5) Директорът на регионалната ХЕИ или Главният държавен санитарен инспектор вземат решение в срок до 25 дни от подаване на документите по ал. 4 и издават разрешение или правят мотивиран отказ.  Разрешението по ал.1,  2 или 3 за ползване на вода с отклонение съдържа:
            1.  основанията за искане на разрешение за отклонение;
            2.  показателя, за който се отнася отклонението, и данни от предходен мониторинг;
            3.  максималната стойност до която се разрешава отклонение от съответната допустима стойност на показателя, определен от наредбата;
            4.  засегнатия географски район, общото количество вода, доставяно в денонощие, броя население, предприятия на хранително-вкусовата промишленост, които използват водата;
            5.  подходяща схема за мониторинг с повишена честота на вземане на проби, ако е необходимо;
            6.  план за действията, предвидени за отстраняване на отклонението, график за работата, планирани проверки и финансови разчети за разходите;
            7.  срок, за който се разрешава отклонението.
            (6) Когато несъответствието с изискванията за качество не представлява опасност за здравето и ако предприетите в съответствие с чл. 10, ал. 2 действия са достатъчни за отстраняване на проблема в срок 30 дни, регионалните органи на ДСК определят само максималната стойност, до която се допуска отклонението, и срока за отстраняването му.
            (7) (В сила от 1.01.2010 г.) При издаване на разрешение за отклонение и свързаните с него условия, с изключение на случаите по ал. 6, местните компетентни органи са длъжни своевременно съвместно да информират засегнатите потребители и осигурят консултации за рисковите групи от населението.
            (8) (В сила от 1.01.2010 г.) Регионалните органи на ДСК в 10-дневен срок изпращат в Министерството на здравеопазването копие от всяко издадено от тях разрешение за ползване на вода с отклонение, с изключение на случаите по ал. 6.
Чл. 12. За питейна вода, предназначена за продажба в бутилки, кутии или други опаковки, не се разрешават отклонения от изискванията за качество.

Раздел VII

Изисквания към материали и реагенти, използвани за обработка и пренос на питейна вода


Чл. 13.  (1) В процеса на дезинфекция и обработка, както и при изграждане на инсталации и съоръжения за подготовка и разпределение на питейна вода се използват само безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация, за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерството на здравеопазването.
            (2) Питейната вода не трябва да съдържа вещества, мигриращи от контактуващи с нея материали, остатъци от реагенти, дезинфектанти и съдържащи се в тях примеси, в концентрации, които превишават количеството, необходимо за постигане целите на тяхното приложение и/или които представляват опасност за здравето.

Раздел VIII

Информация и отчети

Чл. 14. (1) Местните компетентни органи обменят данните от провеждания от тях мониторинг за качествата на питейната вода и съвместно изготвят обобщени годишни доклади за регионите.
            (2) Обемът и съдържанието на доклада по ал. 1 се определят съвместно от Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като се вземат предвид изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 5, ал. 2, чл. 9, ал. 1, чл. 10 и чл. 11, ал. 7.
            (3) Обобщените регионални доклади се изпращат ежегодно в Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за поддържане на национална информационна система за качеството на питейната вода и съвместно изготвяне на тригодишен обобщен национален доклад, който подлежи на публикуване в рамките на една година след края на отчетния период.  Първият доклад се изготвя за периода 2002 - 2004 г.
Чл. 15. Органите по чл. 14 са длъжни да осигуряват достъп на потребителите до обективна и актуална информация за качеството на питейната вода.
Чл. 16. Министерството на здравеопазването събира и анализира информацията за питейните води с допуснати отклонения от изискванията на наредбата по реда на чл. 11, ал. 1, 2 и 3, за обстоятелствата по чл. 6, ал. 4 и може да предоставя събраната информация и обобщения национален доклад по чл. 14, ал. 3, когато това се налага за изпълнение на задължения на българското правителство по международни договори в тази област.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


            § 1.  По смисъла на тази наредба:
            1.  "Питейна вода" е вода за питейно-битови цели:
            а) в нейното природно състояние или след обработка, предназначена за пиене, приготвяне на храна и други битови цели, независимо дали е от повърхностен или подземен водоизточник или се доставя чрез водоразпределителна мрежа, от цистерна, в бутилки, кутии или други опаковки;
            б) използвана в хранително-вкусовата промишленост за производство, обработка, съхранение или продажба на продукти или суровини, предназначени за консумация от хора, с изключение на случаите, когато органите на ДСК са преценили, че качеството на водата не може да повлияе върху безопасността на готовия хранителен продукт.
            2.  "Вътрешна разпределителна система" е системата от тръбопроводи, съединителни части и приспособления, инсталирани в частта от площадковата водоразпределителна мрежа и/или сградната водопроводна инсталация, от водочерпните прибори за питейна вода при консуматорите до арматурно- водомерния възел, за поддръжката на които доставчикът на водата не носи отговорност по силата на действащата нормативна уредба.
            3.  "Местен водоизточник" е всеки водоизточник, който може да се използва за пиене и/или водоналиване за питейно-битови нужди, но не е включен във водоснабдителната система на населените места или не се използва за самостоятелно (автономно) питейно-битово водоснабдяване на отделни обществени и производствени обекти, където постоянно или временно пребивават или работят хора.
            4.  "Обществен местен водоизточник" е местен водоизточник с изградени съоръжения за ползване на водата, който е обществено достъпен и традиционно се използва за пиене и/или водоналиване за питейно-битови нужди.
            5.  "Водоснабдителни организации" са търговски дружества по водоснабдяване и канализация или друга структура, която експлоатира водоснабдителна система.
            6.  "Местни компетентни органи" са регионалните органи на ДСК и водоснабдителните организации.
            7.  "Зона на водоснабдяване" е географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
            § 2.  Наредбата се издава на основание чл. 135, т. 3 във връзка с чл. 189 от Закона за водите и чл. 20 от Закона за народното здраве.
            § 3.  До въвеждането като БДС на посочените в приложение № 3, таблица А методи за изпитване за определяне на съответните показатели се използват БДС 17335-93 и БДС 17336-93.  Тези методи могат да се прилагат в срок до 5 години след въвеждането като БДС на методите, посочени в приложение № 3, таблица А.
            § 4.  В срок 7 години от влизане в сила на наредбата могат да се прилагат БДС за методи за изпитване на вода за пиене, които не отговарят на посочените в приложение № 3, таблици Б и В изисквания.
            § 5.  Минималната честота за вземане на проби и изпитване на показателите от приложение № 1, таблица Г, е един път на 3 години за всички случаи по приложение № 2, таблици Б.1  и Б.2,  за период до 7 години от влизане в сила на тази наредба.
            § 6.  Разпоредбите на чл. 11, ал. 1, 2, 3, 7 и 8 се прилагат от 1 януари 2010 г. До влизане в сила на тези изисквания разрешения за използване на води за питейно-битови цели от нови водоизточници с отклонения от тази наредба се издават само от главния държавен санитарен инспектор по реда на чл. 11, ал. 4 и 5.
            § 7.  (1) За показателите от приложение № 1, таблици Б и В - алуминий, трихалометани, електропроводимост и клостридиум перфрингенс, разпоредбите на наредбата се прилагат от 1 януари 2005 г.
            (2) За показателите от приложение № 1, таблици Б, В и Г - антимон, бензен, бенз(а)пирен, бор, бромати, 1,2-дихлоретан, живак, никел, общ органичен въглерод, пестициди, пестициди общо, полициклични ароматни въглеводороди, тетрахлоретан, трихлоретан и тритий, разпоредбите на наредбата се прилагат от 1 януари 2007 г.
            § 8.  Контролът по спазване изискванията на тази наредба се осъществява от органите на ДСК по реда на Закона за народното здраве и правилника за неговото прилагане.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


                   към чл. 3, т. 2
                                                                                                                                                           
                Микробиологични показатели
Таблица А. 1.
за вода по чл. 6, ал. 1, т.т. 1, 2 и 4.

Показател
Стойност
брой КОЕ(1)/ml
Ешерихия коли (Е. сoli) 0 / 100
Ентерококи 0 / 100

               
Таблица А. 2.
за вода по чл. 6, ал. 1, т. 3.

Показател
Стойност
брой КОЕ/ml
Ешерихия коли (Е. сoli) 0 / 250
Ентерококи 0 / 250
Псевдомонас аеругиноза 0 / 250
Брой колонии (микробно число)
 при 22С
100 (2)
Брой колонии (микробно число)
при 37С
20 (2)

(1) КОЕ - колонообразуващи единици
 (2) стойностите на микробните числа са за 1 ml.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Таблица Б
Химически показатели

Показател МС(1) Единица Забележки
Акриламид 0,10 g/l Забележка (2)
Антимон 5,0 g/l  
Арсен 10 g/l  
Бензен 1,0 g/l  
Бенз(a)пирен 0,010 g/l  
Бор 1,0 mg/l  
Бромати 10 g/l Забележка (3)
Винилхлорид 0,50 g/l Забележка (2)
1,2 Дихлоретан 3,0 g/l  
Епихлорхидрин 0,10 g/l Забележка (2)
Живак 1,0 g/l  
Кадмий 5,0 g/l  
Мед 2,0 mg/l  
Никел 20 g/l  
Нитрати 50 mg/l Забележка (4)
Нитрити 0,50 mg/l Забележка (4)
Олово 10 g/l  
Пестициди 0,10 g/l Забележка (5) и (6) 
Пестициди (общо) 0,50 g/l Забележка (5) и (7)
Полициклични ароматни въглеводороди 0,10 g/l Забележка (8)
Селен 10 g/l  
Тетрахлоретен и трихлоретен 10 g/l Забележка (9)
Трихалометани
(общо)
100 g/l Забележка (10)
Флуориди 1,5 mg/l  
Хром 50 g/l  
Цианиди 50 g/l  

Забележки:
(1) МС - максимална стойност.
(2) Като теоретична концентрация за миграция на остатъчен мономер във водата, определена по изчислителен път въз основа на спецификацията за контактуващия с питейната вода полимерен материал.
(3) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно най - ниска. За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1 т.т. 1, 2 и 4 МС трябва да бъде достигната до десетата година от влизане на Наредбата в сила. Между петата и десетата година е валидна МС 25 g/l.
(4) При съвместно присъствие на нитрати и нитрити сборът от съотношенията на аналитично определената концентрация към съответната МС трябва да бъде по-малък или равен на единица. По отношение на тези показатели трябва да бъдат изпълнени условията:
                (1) (нитрати)/50 + (нитрити)/3 1, където стойностите са в mg/l;
                (2) на изход от пречиствателната станция концентрацията на нитритите трябва да е до 0,10 mg/l.
 (5) ”Пестициди” означава:
- органични инсектициди
- органични хербициди
- органични фунгициди
- органични нематоциди
- органични акарициди
- органични алгициди
- органични родентициди
- органични слимициди
- свързани продукти (напр. растежни регулатори) и съответните метаболити, разпадни продукти и реактиви
Мониторират се само пестициди за които съществува вероятност да попаднат в даден водоизточник.
(6) Стойността се отнася за всяко отделно активно вещество, метаболит или реакционен продукт на пестицидите.
МС за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор епоксид е 0,030 g/l.
(7) Като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, открити в процеса на мониторинг, определени количествено.
(8) Като сума от концентрациите на:
                бензо(b)флуорантен
                бензо(k)флуорантен
                бензо(ghi)перилен
                индено(1,2,3-cd)пирен
(9) Като сума от концентрациите на посочените вещества.
(10) Като сума от концентрациите на:
                хлороформ,
                бромоформ,
                дибромхлорметан,
                бромдихлорметан.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Таблица В
Показатели с индикаторно значение

Показател
МС
Единица
Забележка
Активна реакция   6,5 и 9,5 рН единици Забележка (1) и (2)
Алуминий 200 g/l  
Амониев йон 0,50 mg/l  
Вкус Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя.    
Електро-проводимост 2 000 S cm-1  
(при 20 С)
Забележка (1)
Желязо 200 g/l  
Калций 150 mg/l Забележка (3)
Магнезий 80 mg/l Забележка (3)
Манган 50 g/l  
Мирис Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя    
Мътност Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя   Забележка (4) и (5)
Натрий 200 mg/l  
Общ органичен въглерод Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя   Забележка (6)
Обща твърдост 12 mgqv/l Забележка (3)
Остатъчен свободен хлор 0,3 - 0,4 mg/l Забележка (7)
Перманганатна
окисляемост
5,0 mg О2/l Забележка (8)
Сулфати 250 mg/l Забележка (1)
Фосфати 0,5 mg/l  
Хлориди 250 mg/l Забележка (1)
Цвят Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя    
Цинк 5,0 mg/l  
Клостридиум
перфрингенс
(вкл. спори)
0 / 100 КОЕ/ml Забележка (9)
Колиформи 0 / 100 КОЕ/ml Забележка (10)
Брой колонии (микробно число) при 22С Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за съответната вода.    

Забележки:
(1) Водата не трябва да е агресивна.
(2) За негазирана вода, предназначена за бутилиране, наливане в кутии или други опаковки, се допуска долна граница до 4,5 pH единици, а за естествено или изкуствено газирана вода, рН може да бъде и по-ниско.
(3) Показателите се определят само за вода от подземни водоизточници за които няма данни.
(4) В случай на обработка на вода от повърхностни водоизточници, стойността на показателя на изхода на пречиствателната станция не трябва да превишава стойност, еквивалентна на 1 нефелометрична единица мътност, според метода за определяне на показателя.
(5) Определянето на показателя е съгласно § 4 от ПЗР.
(6) Показателят може да не се определя за зони за водоснабдяване, в които се доставят по - малко от 10 000 м3 вода в денонощие.
(7) Показателят се определя в първия и всички междинни пунктове на хлориране, след осъществен 30 минутен контакт с водата.
(8) Показателят се определя във всички случаи когато не се изследва общ органичен въглерод.
(9) Определя се в случаите, когато водата е от повърхностен водоизточник или има данни, че се повлиява от такъв. При несъответствие с определените изисквания за качество, съгласно чл. 10 ал. 1 се провежда проучване на водоизточника за наличие на патогенни  микроорганизми, включително криптоспоридии и риска за консуматорите. Резултатите от всички подобни изследвания се включват в годишните отчети.
(10) За вода по чл. 6, ал. 1, т. 3 изискването за показателя е 0/250  КОЕ/ml.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Таблица Г.
Радиологични показатели

Показател МС Единица Забележки
Тритий 100 Bq/l Забележка (1) 
Радий226 0,15 Bq/l  
Естествен уран 0,06 mg/l  
Обща индикативна доза 0,10 mSv/year Забележка (2)
Обща бета активност 2,0 Bq/l Забележка (3)

Забележки:         
         (1) Не участва в определянето на общата индикативна доза.
         (2) С изключение на тритий, калий - 40, радон и разпадните му продукти.
         (3) Използва се за целите на радиационния контрол и не участва в определянето на общата индикативна доза.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                                                                                към чл. 7, т. 1
мониторинг
Таблица А.
Минимум показатели за анализ при постоянния мониторинг

Показател
Забележки
Активна реакция  
Алуминий Забележка (1)  и (3)
Амониев йон  
Вкус  
Електропроводимост  
Желязо Забележка (2)  и (3)
Манган  
Мирис  
Мътност  
Нитрати Забележка  (4) към Приложение № 1, табл. Б
Нитрити Забележка  (4) към Приложение № 1, табл. Б
Остатъчен свободен хлор  
Цвят  
Ешерихия коли  
Клостридиум перфрингенс (вкл.спори) Забележка (3)  и (4)
Колиформи  
Микробно число при 22С и 37С Забележка (5)
Псевдомонас аеругиноза Забележка (5)

Забележка:
(1) Определя се ако се използват алуминий - съдържащи коагуланти.
(2) Определя се ако се използват желязо - съдържащи коагуланти.
(3) С изключение на случаите, уточнени в забележките, показателят се мониторира по схемата, определена за периодичния мониторинг.
(4) Определя се в случаите, когато водата е от повърхностен водоизточник или има данни, че се повлиява от такъв.
(5) Определя се за вода по чл. 6, ал. 1, т. 3.   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Таблица Б.1.
Минимална честота за пробовземане и анализ на питейна вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т.т. 1, 2 и 4

Постоянен мониторинг
Периодичен мониторинг
 Обем(1)  вода, добивана и разпределяна в зоната на водоснабдяване
м3/денонощие
Брой проби в година (2) и (3) Брой проби в година (2) и (3)
100 4 1
>100                1 000 4
1
> 1 000         10 000 4  за първия обем от 1000 м3 / денонощие и
по 3 допълнителни  за всеки следващ обем от 1000 м3 / денонощие
1 за първия обем от 1000 м3 / денонощие и
по 1 допълнителна за всеки следващ обем от 3 300 м3/ денонощие
> 10 000       100 000 4 за първия обем от 1000 м3 / денонощие и
по 3 допълнителни  за всеки следващ обем от 1000 м3 / денонощие
3 за първия обем от 10 000 м3 / денонощие и
по 1 допълнителна за всеки следващ обем от 10 000 м3/ денонощие
> 100 000 4 за първия обем от 1000 м3 / денонощие и
по 3 допълнителни  за всеки следващ обем от 1000 м3 / денонощие
10 за първия обем от 100 000 м3 / денонощие и
по 1 допълнителна за всеки следващ обем от