Dow Chemical

Dow Chemical

Dow Chemical - се явява като многоотраслова химическа компания. Тя обединява възможностите на химията и иновационните технологии.

Едно от направленията е да помага в решението на насъщни световни проблеми като обезпечаването на чиста питейна вода, производство на възобновяема енергия, енергоспестяване и повишаване на производителността на селското стопанство.

Компанията е собственик на множество търговски марки, сред които:

Filmtec - обратноосмотични мембранни елементи.

Dowex - йонообменни смоли.