Въпросен лист

АНКЕТА

Относно правилния избор на филтриращи системи

Моля, попълнете следните данни и ги изпратете по fax, e-mail или поща.

Фирма

 

Лице за контакт (име, фамилия, длъжност)

 

Адрес:

 

Тел. за връзка:

 

Факс:

 

E-mail:

 

Водоизточник:

* Сондаж

* Градски водопровод

* Кладенец

* Открит водоизточник

* Водонапорна кула

* Друго:

Обект:

* Производство

* Котелно

* Еднофамилна къща

* Друго

Предназначение на водата:

* Домакински, питейни нужди

 

* Производство на бира

* Производство на безалкохолни напитки

* Производство негазирани напитки

* Производство на алкохол

* Отоплителни  системи

* Друго

Режим на работа:

* Непрекъснат

* Прекъснат

* На смени

работни смени в денонощие  

продължителност на смените (часа)  

 

 

 

ИЗХОДНИ ДАННИ

1. Анализ на водата (задължителни показатели)

рН

 

Общо желязо Fe, мг/л

 

Манган Mn2+, мг/л

 

Обща твърдост, мг-екв/л / dH

 

Солесъдържание, мг/л

 

Перманганатна окисляемост, мг О2

 

Мътност, мг/л

 

Цветност, град.

 

Мирис

 

 

 

2. Анализ на водата (допълнителни показатели)

Желязо (Fe2+)/желязо (Fe3+), мг/л

 

Обща алкалност, мг-екв/л

 

Калций Ca2+, мг/л

 

Магнезий Mg2+, мг/л

 

Натрий+Калий (Na+K), мг/л

 

Мед Cu2+, мг/л

 

Амоняк NH4+, мг/л

 

Силиций Si, мг/л

 

Флуор F- мг/л

 

Хлор Cl-, мг/л

 

Сулфати SO42+, мг/л

 

Нитрати NO3-, мг/л

 

Карбонати CO32-

 

Бикарбонати HCO3-

 

Коли-форми

 

3. Параметри на системата

Производителност на помпата, м3/час:

 

Налягане във водопроводната система
номинално/пиково, атм.:

 

Пиково водопотребление (м3/час),

 

Продължителност на пиковото водопотребление

 

Средно водопотребление, м3/денонощие

 

За частни обекти:

 

Количество на водопотребителите

 

Наличие на басейн (обем, м3)

 

Брой на живущите 

 

Наличие на водосъбирателни съдове
за пречистена вода:

 

Допълнителни сведения:

 

Изисквания към качество на пречистената вода:

 

Въпросният лист може да бъде изтеглен като документ от тук или от раздел "Инструкции".