Дозиращи инсталации

Дозиращи инсталации

Една от основните функции на дозиращото оборудване, използвано в системите за обработка на води, е течното хлориране с натриев хипохлорид (NaOCl), за антибактериална обработка на водата както и за дозиране на антискаланти, разтвори за корегирането на PH и др

Дозаторните помпи са предназначени за дозиране на течности. Основното им различие от другите помпи е  малкия им дебит, измерван в литри за час и по-рядко в десетки или стотици литра за час. Въпреки това, те подават течността с достатъчно голяма  точност и с налягане, превишаващо съществуващото в системата налягане.

Хлориране с натриев хипохлорид (NaOCL) - Белина.

Използва се течен реагент със съдържание на активен хлор от 9% до 11%. В този случаи се прилага дозиращ комплект, състоящ се от:

- Дозираща помпа

Най-често това са мембранни електромагнитни помпи от серията MAGDOS. Важно е да се знае насрещното налягане, срещу което помпата ще работи. Налични са модели с възможност за управление по външен сигнал (4-20 мА, импулсен).

- Резервоар

При закупуване и на резервоар заводът монтира и свързва предварително, без допълнителни разходи, всички елементи на системата.

- Смукателна линия (серия SL или SA)

Състои се от гъвкав шлаух. тежест и възвратно-смукателен клапан със сито. Серията SL е комплектована и със сигнализатор за ниво.

- Предпазно устройсто PENTABLOC

Улеснява изключително експлоатацията на помпата. Съчетава функциите на:

• предпазно-преливен вентил:

• възвратен (антисифонен) вентил:

• визуална индикаиия за нормалната работа на помпата

- Инжекторен фитинг

Монтира се в точката на впръскване на реагента. Възможно е да се комбинира с удължаваща тръбичка за по-добро смесване и ръчен спирателен вентил.

Дозаторните помпи, в зависимост от начина на подаване, се делят на:

Електромеханични

Електромагнитни

Перисталтични

Дозаторните помпи могат да бъдат управлявани:

1. Ръчно

Чрез сигнал, постъпващ от разходомер за вода с импулсен изход, свързан към външен изключен контакт. При включване на контакта в помпата постъпва импулс и помпата впръсква реагент. Броят на импулсите е пропорционален на количеството течност в точката, където е монтиран разходомера.

Чрез сигнал, постъпващ от датчик (кондуктометрична клетка, рН – електрод, RedOx – електрод, датчик за активния хлор, озон и т.н.). Честотата на впръскванията на реагент от помпата зависи от силата на тока, а силата на тока е правопропорционална на разликата на необходимия и фактическия сигнали, постъпващи от датчика.

2. Чрез сигнал от таймер

Дозаторните помпи, работещи пропорционално на получения външен сигнал, често се наричат пропорционални.

Сфери на използване на дозаторните помпи:

Водоподготовка

Дозиране на окислители

Дозиране на коагуланти и флокуланти

Хлориране

Флуориране

Дехлориране

Корекция на рН

Пречистване на оборотни води

Дозиране на биоциди

Дозиране на инхибитори

Енергетика

Корекция на рН

Фосфатиране

Хранително-вкусова промишленост

Производство на напитки

Плувни басейни

Корекция на рН

Хлориране

Дехлориране

Лаборатории

Пречистване на отпадни води

Химическа и нефтохимическа промишленост

Галванични производства, и много, много др.  

Електромеханични

Принципът на действие на регулируемата електромеханична  дозираща помпа е основан на периодичното изменение на обема на работната камера, предизвикващо запълването й с течност и изтласкването на течността от тази камера. Въртеливото движение от електродвигателя посредством червячна предавка, ексцентрикова  ролка и пружина се преобразува във възвратно-постъпателно  движение на пръта, съединен с бутало или диафрагма. Настройваното ограничение на техния обратен ход позволява да се регулира подаваното количество с точност до 0,5 % (диафрагма) или 0,2 % (бутало) в границите от 0 до 100%.

1- Електродвигател
2- Механизъм за регулиране на дължината на хода
3- Редуктор
4- Кожух
5- Дозиращо устройство
6- Микропроцесорна система за управление
7- Корпус
8- Предпазителен (въздушен) клапан


Електромагнитни

Принципът на действие на електромагнитната дозираща помпа е основан на явлението електромагнитна  индукция: вътре в електромагнитния соленоид се намира прът с пружина, който е съединен с буталото или диафрагмата на работната камера. При пропускане на ток през електрическата верига прътът се предвижва навътре в соленоида, при прекъсване на веригата пружината го изтласква навън. Възвратно-постъпателното движение на пръта води до изменение на обема на работната  камера, запълването й с течност и изтласкване на течността от нея.

В ръчен режим се регулира честотата на включване и изключване на електрическата верига, в режим на работа от разходомер сигналът се осигурява от датчика на разходомера.

Перисталтични

От гръцки peristaltikos - обхващащ и притискащ. Принципът на действие на  перисталтичната дозираща помпа е основан на притискане с ролки на тръба, в която се намира дозираната течност, и преместване на точката на притискане. Регулировката на подаваното количество течност се осъществява чрез изменение на скоростта на въртене на колелото с ролките.

РАЗХОДОМЕРИ ЗА ВОДА С ИМПУЛСЕН ИЗХОД

Основните компоненти на разходомерите за вода с импулсен изход са подвижен магнит и датчик, установен в нормално открито положение: всяко движение на магнита съединява контакта. Количеството на импулсите е пропорционално на потока в тръбопровода.
За осигуряване на точност на измерванията е необходимо разходомера да се монтира на правия участък на  тръбопровода. Дължината на правия участък на тръбата пред разходомера трябва да бъде не по-малко от осем  номинални диаметъра. Дължината на правия участък на тръбата след разходомера трябва да бъде не по-малко от три  номинални диаметъра. В противен случай са възможни неточности при измерванията, предизвикани от турбулентността на потока в тръбопровода. Пред разходомера е желателно да се монтира филтър за грубо пречистване.
Типови технически характеристики на разходомери за вода са представени в таблиците:

Таблица 1. Крилчати разходомери за вода с резбово присъединяване

Размер на разходомера

15

20

25

32

40

50

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

Чувствителност, м3/час (грешката не  се нормира)

0,012

0,020

0,028

0,05

0,08

0,18

Минимална производителност (+/- 5 % грешка), м3/час

0,03

0,05

0,07

0,10

0,20

0,45

Преходна производителност (+/- 2 % грешка), м3/час

0,12

0,20

0,28

0,40

0,8

1,8

Номинална производителност, м3/час

1,5

2,5

3,5

5

10

15

Максимална производителност, м3/час

3

5

7

10

20

30

Стандартно изпълнение

4 имп/л

Таблица 2. Турбинни разходомери за вода с фланцево присъединяване

Размер на разходомера

50

65

80

100

150

200

2"

2 ½"

3"

4"

6"

8"

Минимална производителност (+/- 5 % грешка), м3/час

0,45

0,75

1,2

1,8

4,5

7,5

Преходна производителност (+/- 2 % грешка), м3/час

1,8

3,0

5

7

18

30

Номинална производителност, м3/час

15

25

40

60

150

250

Максимална производителност, м3/час

30

50

80

120

300

500

Стандартно изпълнение, л/имп

0,25

2,5

2,5

25

25

250

Забележка: Хидравличното съпротивление на разходомерите при номинална производителност е 0,25 бара